Digitaliseringen håller på att förändra inte bara vår vardag utan hela affärsklimatet. Digitalisering handlar i grunden om att rent tekniskt göra analog information digital för att lättare lagras, bearbetas, och överföras. När så sker skapar det effekter i form ny teknik, nya produkter och tjänster samt förändrade beteenden. Detta leder i sin tur till förändrade affärsmodeller och värdenätverk. Idag ser vi allt mer parallella och korta produktlivscykler, och snabbhet, flexibilitet och dynamik betonas som faktorer för framgång.

Grundtesen i Joakim Janssons och Marie Andervins bok Att Leda Digital Transformation är att företag genom att öka sin digitala mognad ökar sin möjlighet att skapa långsiktig lönsamhet. Enligt författarna krävs mod, tydlig omvärldsanalys, tydliga strategi och förmågan att snabbt ställa om företagets resurser för bli mer digital, och på så sätt bli mer konkurrenskraftig. Författarna menar att digitalisering mindre handlar om ettor och nollor och mer om människor och ledarskap för att lyckas med förändringen. Att gå från ett förvaltande förhållningssätt till snabbrörlighet, innovation och entreprenörskap är nyckeln för att lyckas med att bli en dynamisk organisation som tar rätt på digitaliseringens möjligheter.

Boken presenterar den digitala mognadsmatrisen, en arbetsmetodik som hjälper företag i digital transformation med hur de ska arbeta, vad de ska göra och när detta bör ske. Genom förändringsprocessens tre faser ges läsaren de verktyg som krävs för att leda en framgångsrik transformation och får rekommendationer på vilka åtgärder som bör vidtas i de olika skedena. Teorin varvas med exempel från en rad företag som framgångsrikt genomgått en digital transformationsprocess.

 

Publicerat 28 juni 2016