Integritetspolicy för Xeeda

Xeeda värnar om den personliga integriteten. Denna policy beskriver vilka personuppgifter Xeeda behandlar, hur vi skyddar dem och vilka rättigheter du har.

Policyn gäller dig som besöker vår hemsida, deltagit i något av våra seminarier, visat intresse för Xeeda som arbetsgivare, haft en dialog med en affärsansvarig på Xeeda, har en avtalsrelation med Xeeda eller av andra skäl finns med i vårt nätverk.

Detta dokument har tagits fram i syfte att tydliggöra hur Xeeda, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, uppfattar ansvarsfördelningen för behandling av personuppgifter.

Vi säkerställer din integritet och din rätt till kontroll över dina personuppgifter genom att uppfylla kraven definierade i dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om GDPR på Integritetskyddssmyndighetens hemsida, www.imy.se.

Definitioner

Personuppgift

En personuppgift är något som direkt eller indirekt kan identifiera en fysiskt levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, telefonnummer men även uppgifter om IP-nummer eller foton i kombination med övriga uppgifter som kan kopplas till en fysisk person.

Behandling

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, t.ex. insamling, registrering, analys, bearbetning, lagring och radering.

Personuppgiftsansvarig

Xeeda är ytterst ansvarig för hantering av en personuppgift. Endast personer med behörighet har tillgång till personuppgifterna.

Personuppgiftsbiträden

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för Xeedas räkning och enligt våra instruktioner. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. vid rekrytering). I de fall Xeeda anlitar personuppgiftsbiträden tecknar Xeeda personuppgiftsbiträdesavtal med berörda leverantörer. Personuppgiftsbiträdesavtalen säkerställer att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka personuppgifter sparar vi och varför

Xeeda behandlar enbart personuppgifter relevanta för det aktuella ändamålet. Exempel på sådana personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer eller annan information som är betydelsefull i vår relation till dig. Vi samlar in information när du interagerar med oss via vår hemsida, e-post och inlägg på sociala medier, eller om vi samverkar personligen med dig eller ditt företag. Vi gör detta för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller ett avtal med dig men behandling kan även ske med intresseavvägning som rättslig grund.

Hur skyddar vi dina personuppgifter

Xeeda har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Hur länge sparar vi personuppgifterna

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåten enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Om du har ingått avtal med Xeeda sparar vi informationen så länge avtalet gäller.

Dina rättigheter

Xeeda respekterar dina rättigheter och skyddar dina personuppgifter från spridning och obehörig användning. Du kan alltid kontakta oss genom att maila till info@xeeda.se och:

  • Begära information om de personuppgifter om dig som vi behandlar. Om du vill ha sådan information, kan du göra en begäran om registerutdrag eller dataportabilitet hos oss.

  • Begära rättelse av personuppgifter som rör dig i de fall de är felaktiga.

  • Begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi kan dock inte radera uppgifter som andra lagar kräver att vi behåller.

  • Göra invändningar om vår hantering av dina personuppgifter

Cookies

På Xeeda.se används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används för att följa vad du gör på webbplatsen. Cookies på webbplatsen används framförallt för att mäta trafik och för att optimera sidinnehållet. Xeeda lämnar inte informationen till tredje part. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Klagomål

Integritetsskyddsmyndigheten är den ansvariga myndigheten för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att Xeeda har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du utöver att vända dig till info@xeeda.se lämna in ett klagomål till Integritetsmyndigheten.

Har du frågor?