Integritetspolicy för Xeeda

Xeeda värnar om den personliga integriteten. Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter Xeeda behandlar, hur vi skyddar dem och vilka rättigheter du som individ har.

Policyn gäller dig som besöker vår hemsida, deltagit i något av våra seminarier, visat intresse för Xeeda som arbetsgivare, haft en dialog med en affärsansvarig på Xeeda, har en avtalsrelation med Xeeda eller av andra skäl finns med i företagets nätverk.

Integritetspolicyn har tagits fram i syfte att tydliggöra hur Xeeda, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, behandlar dina personuppgifter. Xeeda säkerställer den personliga integriteten och rätt till kontroll över personuppgifter genom att uppfylla kraven definierade i dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om GDPR på Integritetskyddssmyndighetens hemsida, www.imy.se.

Definitioner

Personuppgift – En personuppgift är något som direkt eller indirekt kan identifiera en fysiskt levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, telefonnummer men även uppgifter om IP-nummer eller foton i kombination med övriga uppgifter som kan kopplas till en fysisk person.

Behandling – Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, analys, bearbetning, lagring och radering.

PersonuppgiftsansvarigPersonuppgiftsansvarig är den som bestämmer för vilka ändamål som uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Xeeda är ansvarig för hantering av de registrerades personuppgifter. Endast personer med behörighet har tillgång till personuppgifterna.

Personuppgiftsbiträden – Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för Xeedas räkning och enligt våra instruktioner. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (till exempel vid rekrytering). I de fall Xeeda anlitar personuppgiftsbiträden tecknar Xeeda personuppgiftsbiträdesavtal med berörda leverantörer. Personuppgiftsbiträdesavtalen säkerställer att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning

Vilka personuppgifter sparar vi och varför

Xeeda behandlar enbart personuppgifter relevanta för det aktuella ändamålet. Exempel på sådana personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer eller annan information som är betydelsefull i vår relation till dig. Vi samlar in information när du interagerar med oss via vår hemsida, e-post och inlägg på sociala medier, eller om vi samverkar personligen med dig eller ditt företag. Vi gör detta för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller ett avtal med dig men behandling kan även ske med intresseavvägning som rättslig grund.

Hur skyddar vi dina personuppgifter

Xeeda har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål.

Hur länge sparar vi personuppgifterna

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för behandlingen. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåten enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Om du har ingått avtal med Xeeda sparar vi informationen så länge avtalet gäller.

Dina rättigheter

Xeeda respekterar dina rättigheter och skyddar dina personuppgifter från spridning och obehörig användning. Du kan alltid kontakta oss genom att skicka e-post till info@xeeda.se om du har frågor om dina rättigheter.

Du kan begära följande information om de personuppgifter om dig som Xeeda behandlar.

  • Begära ett registeruppdrag (få en kopia på de personuppgifter som Xeeda behandlar)

  • Begära dataportabilitet (för de uppgifter som du självmant har lämnat till Xeeda)

  • Begära rättelse av personuppgifter som rör dig, i de fall de är felaktiga

  • Begära att Xeeda ska radera dina personuppgifter (företaget kan inte radera uppgifter som andra lagar kräver att vi behandlar)

  • Begära invändning om Xeedas hantering av dina personuppgifter

  • Begära begränsning av de personuppgifter Xeeda behandlar om dig

  • Begära att Xeeda inte gör automatiserade behandlingar av dina personuppgifter

Cookies

Webbplatsen www.xeeda.se använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används för att följa vad du gör på webbplatsen. Cookies på webbplatsen används framför allt för att mäta trafik och för att optimera sidinnehållet. Xeeda lämnar inte ut informationen till tredje part. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Klagomål

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är den ansvariga tillsynsmyndigheten för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att Xeeda har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du utöver att vända dig till info@xeeda.se lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Har du frågor?