Denna policy beskriver vilka personuppgifter Xeeda behandlar, hur vi skyddar dem och vilka rättigheter du har. Vi säkerställer din integritet och din rätt till kontroll över dina personuppgifter genom att uppfylla kraven definierade i Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om GDPR på www.datainspektionen.se.

Policyn gäller dig som besöker vår hemsida, deltagit i något av våra seminarier, visat intresse för Xeeda som arbetsgivare, haft en dialog med en affärsansvarig på Xeeda, har en avtalsrelation med Xeeda eller av andra skäl finns med i vårt nätverk.

Vilka personuppgifter sparar vi och varför

Exempel på personuppgifter Xeeda behandlar är namn, e-postadress, telefonnummer eller annan information som är betydelsefull i vår relation till dig. Vi samlar in information när du interagerar med oss via vår hemsida, e-post och inlägg på sociala medier, eller om vi samverkar personligen med dig eller ditt företag. Vi gör detta för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller ett avtal med dig men behandling kan även ske med intresseavvägning som rättslig grund.

Hur länge sparar vi personuppgifterna

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. Det innebär att Xeeda normalt sparar personuppgifter i maximalt ett år från din sista kontakt med Xeeda.

Om du har ingått avtal med Xeeda behöver vi dock spara informationen längre i enlighet med annan lagstiftning.

Hur skyddar vi personuppgifterna

I de fall Xeeda anlitar personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för Xeedas räkning tecknar Xeeda personuppgiftsbiträdesavtal med berörda leverantörer. Personuppgiftsbiträdesavtalen säkerställer att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning

Dina rättigheter

Xeeda respekterar dina rättigheter och skyddar dina personuppgifter från spridning och obehörig användning. Du kan alltid kontakta oss genom att maila till info@xeeda.se och:

  • Begära information om de personuppgifter om dig som vi behandlar. Om du vill ha sådan information, kan du göra en begäran om registerutdrag eller dataportabilitet hos oss.
  • Begära rättelse av personuppgifter som rör dig i de fall de är felaktiga.
  • Begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi kan dock inte radera uppgifter som andra lagar kräver att vi behåller.
  • Göra invändningar om vår hantering av dina personuppgifter

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så kan du kontakta Datainspektionen.

Cookies

På vår hemsida Xeeda.se använder vi inte cookies.