Vårt erbjudande

Genom att kombinera erfarenhet inom verksamhetsutveckling, upphandling och avtalsförvaltning samt informationssäkerhet med vår kompetens av att leda komplexa och kritiska uppdrag har vi utvecklat en unik förmåga att kunna hjälpa våra kunder att realisera nytta vid digitalisering.

Vi arbetar nära uppdragsgivaren och hjälper till med frågor och uppdrag som ligger högt upp på ledningens agenda, och som ger ökad nytta för såväl kundens medarbetare som deras kunder.  

Verksamhetsutveckling

Vi arbetar med verksamhetsutveckling genom att alltid ha ett långsiktigt och hållbart perspektiv

Vi ser ett stort mervärde av att jobba nära kund, både nära beställaren och dennes medarbetare för att effekten och nyttan av vår insats ska finnas kvar långt efter att vi som konsulter har lämnat verksamheten.

De uppdrag vi hjälper till med syftar ofta till att anpassa verksamheten till en förändring vilket kan innebära allt från att ta fram och implementera nya processer, se över och utveckla organisationer, utmana och leda mål- och strategiarbeten samt de ledningssystem som behövs för att skapa en hållbar verksamhet.

upphandling och avtalsförvaltning

Vår förmåga att förstå kundens behov samt marknad gör att vi kan skapa effektiva leveranser

Xeeda har genom åren genomfört ett stort antal upphandlingar och förhandlingar inom såväl privat som offentlig sektor. Vår förmåga att förstå kundens behov och ha kunskap om marknadens sätt att agera gör att vi kan skapa effektiva leveranser som skapar nytta. Uppdragen består av en eller flera upphandlingar som normalt börjar med en strategi, behovsanalys, nyttorealiseringsmodell för att identifiera effektmål och en tydlig affärsmässig kravställning. Våra konsulter är vana att projektleda uppdrag i nära samarbete med kund.

Med upphandling och avtalsförvaltning menar vi att leda och genomföra upphandlingar, den löpande affärsprocessen för avtalsförvaltning med den operativa och taktiska styrningen samt även den strategiska. Det innebär att vi ofta fortsätter stödja våra kunder efter att upphandlingen är genomförd med både implementering, förändringsledning och att säkerställa att effektmålen har uppnåtts genom uppföljning och styrning.

Införandet av digitaliserade tjänster ställer nya och ökade krav på organisationen och på styrningen av it-leveransen. Xeeda har erfarenhet och kunskap av att bistå vid genomlysningar och förändringar i syfte att skapa en verksamhetsorienterad förvaltnings- och leveransmodell. En sådan modell tar ofta hänsyn till förbättrade leveranser från outsourcad leverantör.

Informationssäkerhet

Digitaliseringen ökar behovet att informationen hanteras rätt

Digitaliseringen har medfört en ökad sårbarhet om information kommer i orätta händer, förvanskas eller inte finns tillgänglig vilket kan medföra både stora och kostsamma konsekvenser. Därför är det allt viktigare att säkra upp det som har blivit en av verksamhetens viktigaste resurser – informationen.

Digitaliseringen går allt snabbare vilket ställer högre krav på att verksamheten har ett strukturerat och systematiskt arbetssätt när det gäller informationssäkerhet. Den snabba utvecklingen inom området gör också att de lagar och praxis som styr hur informationen får hanteras behöver löpande uppdateras och anpassas. Detta gäller i såväl offentlig sektor som för privata företag och organisationer. Många har dessutom verksamhet i flera länder och behöver förhålla sig till olika länders lagstiftning som kan stå i konflikt med varandra.

Xeeda hjälper kunder med att säkra sin information och se till att de uppfyller de krav GDPR och andra lagar ställer. Detta kan innebära att operativt ta fram policys och andra styrande dokument, klassa information och göra sårbarhetsanalyser, ge stöd i hantering av incidenter och kravställning mot leverantörer samt säkerställa att kunden har kontroll över de personuppgifter verksamheten hanterar. Vi kan även bidra med att göra en översyn och komma med förslag till handlingsplan för att förbättra informationssäkerheten. Xeeda arbetar även i rådgivande roll, både när det gäller GDPR och införande av ledningssystem för informationssäkerhet.