Vårt erbjudande

Genom att kombinera erfarenhet inom informationssäkerhet, verksamhetsutveckling och leverantörsstyrning samt vår kompetens av att leda komplexa och kritiska uppdrag har vi en unik förmåga att kunna hjälpa våra kunder att realisera nyttan vid digitalisering.

Vi arbetar nära uppdragsgivaren och hjälper till med frågor/uppdrag som ligger högt upp på ledningens agenda, och som ger ökad nytta för såväl kundens medarbetare som deras kunder.  

Informationssäkerhet

Digitaliseringen har ökat behovet av att informationen hanteras rätt

Det har också medfört en ökad sårbarhet om information kommer i orätta händer, förvanskas eller inte finns tillgänglig vilket kan medföra stora och kostsamma konsekvenser. Därför är det allt viktigare att säkra upp det som har blivit en av verksamhetens viktigaste resurser – informationen.

Digitaliseringen går allt snabbare vilket ställer högre krav på att verksamheten har ett strukturerat och systematiskt arbetssätt när det gäller informationssäkerhet. Lägg därtill att det sker en ständig utveckling inom området vilket gör att de lagar och praxis som styr hur informationen får hanteras uppdateras och anpassas. Detta gäller såväl offentlig sektor som privata företag. Många företag har verksamhet i flera länder och behöver förhålla sig till olika länders lagstiftning som kan stå i konflikt med varandra.

Xeeda hjälper våra kunder med att säkra sin information och göra så att de uppfyller de krav GDPR och andra lagar ställer. Detta kan innebära att operativt ta fram policys och andra styrande dokument, klassa information och göra sårbarhetsanalyser, stöd i hantering av incidenter och kravställning mot leverantörer samt säkerställa att kunden har kontroll över de personuppgifter verksamheten hanterar. En annan roll vi kan ta är att göra översyn och komma med förslag till handlingsplan för att förbättra informationssäkerheten. Xeeda arbetar även i rådgivande roll, både när det gäller GDPR och införande av ledningssystem för informationssäkerhet.

Leverantörsstyrning

Vår förmåga att förstå kundens behov samt marknad gör att vi kan skapa effektiva leveranser

Xeeda har genom åren genomfört ett stort antal upphandlingar och förhandlingar inom såväl privat som offentlig sektor. Vår förmåga att förstå kundens behov och ha kunskap om marknadens sätt att agera gör att vi kan skapa effektiva leveranser som skapar nytta. Uppdragen består av en eller flera upphandlingar som normalt börjar med en strategi, behovsanalys, nyttorealiseringsmodell för att identifiera effektmål och en tydlig affärsmässig kravställning. Våra konsulter är vana att projektleda uppdrag i nära samarbete med kund.

Med leverantörsstyrning menar vi att leda och genomföra upphandlingar, den löpande affärsprocessen för avtalsförvaltning med den operativa och taktiska styrningen samt även den strategiska. Det innebär att vi ofta fortsätter stödja våra kunder efter att upphandlingen är genomförd med både implementering, förändringsledning och att säkerställa att effektmålen har uppnåtts genom uppföljning och styrning.

Införandet av digitaliserade tjänster ställer nya och ökade krav på organisationen och på styrningen av it-leveransen. Xeeda har erfarenhet och kunskap för att bistå vid genomlysningar och förändringar i syfte att skapa en verksamhetsorienterad förvaltnings- och leveransmodell samt förbättrade leveranser från outsourcad leverans.

Verksamhetsutveckling

Vi arbetar med verksamhetsutveckling genom att alltid ha ett långsiktigt och hållbart perspektiv

Av denna anledning arbetar vi därför gärna nära såväl kundens uppdragsgivare som medarbetare för att effekten och nyttan av vår insats ska finnas kvar långt efter vi som konsulter har lämnat verksamheten.

De uppdrag vi hjälper till med syftar ofta till att anpassa verksamheten till en förändring vilket kan innebära allt från att ta fram och implementera nya processer, se över och utveckla organisationer, utmana och leda mål- och strategiarbeten samt de ledningssystem som behövs för att skapa en hållbar verksamhet.